فرم عضویت در کانون دانش آموختگان واحد 54
 1. لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید
 2. نام(*)
  ورودی نامعتبر
 3. نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر
 4. شماره دانشجویی(*)
  ورودی نامعتبر
 5. تلفن همراه(*)
  ورودی نامعتبر
 6. تلفن ثابت(*)
  ورودی نامعتبر
 7. مقطع تحصیلی(*)
  ورودی نامعتبر
 8. رشته تحصیلی(*)
  ورودی نامعتبر
 9. معدل کل(*)
  ورودی نامعتبر
 10. عنوان محل کار و سمت(*)
  ورودی نامعتبر
 11. کد امنیتی(*)
  کد امنیتی
    کد واضح نیست ؟ورودی نامعتبر