فوری/ پرداخت شهریه - نیمسال 942

با توجه به پایان سال مالی و لزوم حسابرسی درپایان سال از دانشجویان محترم تقاضا می­شود طبق مقررات حداکثر تا تاریخ 10 اسفند 94 نسبت به واریز و تحویل فیش های شهریه به امور مالی اقدام نمایند.


بدیهی است عواقب ناشی از عدم واریز شهریه در وقت مقرر به عهده شخص دانشجو خواهد بود.