پرداخت شهریه نیمسال 952

پیرو اطلاعیه های قبلی، طبق مقررات، تسویه شهریه ترم جاری تا پایان زمان حذف و اضافه الزامی است.


ضمنا عواقب ناشی از عدم پرداخت در وقت مقرر (حذف سیستمی برخی دروس) به عهده شخص دانشجو است.