واریز شهریه 952

از دانشجویانیکه قبل از پایان سال مالی اخیر نسبت به تسویه شهریه اقدام ننموده اند تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ 5 اردیبهشت 96، قبل از غیر فعال شدن نام کاربری مربوط اقدام لازم به عمل آورند.