اطلاعیه- شهریه ترم تابستان

از دانشجویانیکه در ترم تابستان ثبت نام نموده و شهریه مربوط را پرداخت ننموده اند تقاضا میشود حداکثر تا تاریخ 5/5/96 اقدام و فیش مربوط را جهت اقدامات بعدی به امور مالی تحویل نمایند.

                                                                                                        خدمات آموزشی