شهریه ثبت نام نیمسال 2-97-96

باتوجه به اینکه طبق مقررات در تاریخ 31 فروردین 97 حساب کاربری دانشجویانیکه نسبت به تسویه شهریه نیمسال جاری اقدام ننموده اند مسدود خواهد شد، تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ فوق در خصوص واریز و ارائه فیش مربوط به امور مالی اقدام لازم به عمل آید.