شهریه نیمسال 971

باتوجه به اینکه طبق مقررات در تاریخ 5 آذر 97 حساب کاربری دانشجویانیکه نسبت به تسویه شهریه نیمسال جاری اقدام ننموده اند مسدود خواهد شد، تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ فوق در خصوص واریز و ارائه فیش مربوط به امور مالی اقدام لازم به عمل آید.