تحویل فیش های شهریه - ترم 951

با توجه به اینکه حساب کاربری سامانه سجاد برخی دانشجویان به علت عدم تسویه حساب مالی مسدود گردیده است، انتظار دارد به منظور امکان صدور کارت شرکت در آزمون پایان ترم حداکثر تا تاریخ 20 آذر نسبت به تحویل فیشهای مربوط، به امور مالی اقدام نمایند.