لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (11 تیر 98)

اسامی ذیل میتوانند از تاریخ 11 تیر 98 در ساعات اداری جهت دریافت مدارک به واحد دانش آموختگان این مرکز مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

1- اصل کارت ملی یا شناسنامه

2- کارت دانشجویی

 

نام نام خانوادگی
اصغر احمدی
علی احمدی گودینی
علی اوسط افشاری بدرلو
مریم امانی
ریحانه امیری
محسن آب روش حارث آبادی
جواد باقری
پرویز پیلوار
فرزانه  تقی پور
سماء جای باش
حسن حبیبی
عبدالامیر حسن زاده
مسعود زارع مولائی
زهرا زمردی حمید
معصومه زندی زیارانی
ربابه سرجهانی
محمدعلی سعیدزاده ولامدهی
دانش سمیع زاده پشتمساری
محمد شلالوند
محمدرضا  طلوعی مقدم
کمال عبدالهی
علی اکبر عزیزی
عباس عظیمی
معراج علی زاده
مهرداد فیض آبادی
محمدجواد قدیری
فرزانه  قهرمان دهر
ملیحه کریمی وحید
مهدی کفاشی
مهدی گوشه
سیدحامد متولیان
نفیسه محبی
مهدی محمدتقی پور
سیدمصطفی ملیحی
میرمصطفی موسوی
قادر نجفی تازه کند
زهرا نصیری چوکامی
محمد نورمحمد
سرور وصالی
رویا وصفی
قاسم همت آبادی
جواد همدم زاده