لیست اسامی مدارک صادر شده دانش آموختگان (22 اردیبهشت 97)

اسامی ذیل میتوانند از تاریخ 22 اردیبهشت 97 در ساعات اداری جهت دریافت مدارک به واحد دانش آموختگان این مرکز مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

1/ اصل کارت ملی یا شناسنامه

2/ کارت دانشجویی

نام نام خانوادگی
اعظم الهی
امیرحسین بابائی
مرتضی بیدخوری
محمد جمهور بخشایش
سیدمجید حسینی
نجمه خاجی
عارف خدادادی
زینب خرم
محمد خوشوقت
سیدعلی خیری قرنیک
علی دانائی فرد
مهدی رضائی پور
حاجیه سعیدعلی خواه میکال
عفت سعیدی
میثم شجاعی
مهدی شمس
سمانه صادقی
زهرا علمی انواری
بهزاد علی زاده حمل آباد
زهرا فریدی
محمود فضل اله نژاد
محمد فکری
حسین قاسمی
جواد قلی پور کلوانی
علی محمد گودرزی
سروش لاسمی
سمانه محمدی
الهام

نصیری دهبنه