آیین نگارش: احضاریه/ اخطاریه

" احضار "، به معنی فراخواندن و دستور به حضور و در اصطلاح حقوقی عبارت است از دعوت فردی به حضور در یکی از مراجع کیفری. این فراخوانی با برگه ای به نام " احضاریه " صورت می گیرد.

مطابق ماده ۱۰۹ قانون آئین دادرسی کیفری: " در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود. "

" اخطار "، به معنای یاد آوردن امری به فردی یا افرادی ( از جمله خواهان، خوانده، گواه و کارشناس ) در پرونده های حقوقی است و این امر با برگه ای که " اخطاریه " نامیده می شود صورت می گیرد.

چنانکه ماده ی ۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد: " ... موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود..." .

آیین نگارش حقوقی_ دکتر محمد صالحی راد_ چاپ چهارم_ انتشارات مجد_ صفحه ۵۶

 

تنظیم: انجمن علمی حقوق