نمایش # 
عنوان کلیک ها
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - 952 1640
تعطیلی مرکز در تاریخ 7 تیر و تغییر زمان تحویل کارورزی به 10 تیر 409
ارائه درس کاربینی - ویژه دانشجویان ترم 1 407
مهم/ ارائه درس کاربینی - 952 328
کاربینی - 952 968
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - بهمن 95 1113
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - ترم 942 1337
زمان جلسه دفاع پروژه دانشجویان فناوری اطلاعات - 941 1134
کاربینی - استاد جعفری - کارشناسی امور فرهنگی 1273
کاربینی - استاد بهرامی - گروه 4 کاردانی (اصلاحیه) 1153
سایر کلاس های کاربینی - استاد بهرامی - 941 1115
کاربینی - استاد کاظم زاده - گروه 3 کاردانی (اصلاحیه) 1088
شروع کلاس های کاربینی - استاد بهرامی - 941 1052
شروع کلاس های کاربینی - استاد ناجی - 941 945
شروع کلاس های کاربینی - استاد کاظم زاده - 941 738
شروع کلاس های کاربینی - استاد سالاری - 941 734
پروژه رشته فناوری اطلاعات - 941 771
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - ترم 941 886
استفاده از کتابخانه های تهران 720
اطلاعیه درس کاربینی / نیمسال اول 95-94 999