نمایش # 
عنوان کلیک ها
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - 952 1676
تعطیلی مرکز در تاریخ 7 تیر و تغییر زمان تحویل کارورزی به 10 تیر 444
ارائه درس کاربینی - ویژه دانشجویان ترم 1 442
مهم/ ارائه درس کاربینی - 952 371
کاربینی - 952 1034
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - بهمن 95 1180
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - ترم 942 1411
زمان جلسه دفاع پروژه دانشجویان فناوری اطلاعات - 941 1199
کاربینی - استاد جعفری - کارشناسی امور فرهنگی 1339
کاربینی - استاد بهرامی - گروه 4 کاردانی (اصلاحیه) 1228
سایر کلاس های کاربینی - استاد بهرامی - 941 1186
کاربینی - استاد کاظم زاده - گروه 3 کاردانی (اصلاحیه) 1141
شروع کلاس های کاربینی - استاد بهرامی - 941 1118
شروع کلاس های کاربینی - استاد ناجی - 941 999
شروع کلاس های کاربینی - استاد کاظم زاده - 941 789
شروع کلاس های کاربینی - استاد سالاری - 941 792
پروژه رشته فناوری اطلاعات - 941 837
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - ترم 941 946
استفاده از کتابخانه های تهران 773
اطلاعیه درس کاربینی / نیمسال اول 95-94 1063