نمایش # 
عنوان کلیک ها
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - 952 1735
تعطیلی مرکز در تاریخ 7 تیر و تغییر زمان تحویل کارورزی به 10 تیر 520
ارائه درس کاربینی - ویژه دانشجویان ترم 1 508
مهم/ ارائه درس کاربینی - 952 432
کاربینی - 952 1125
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - بهمن 95 1287
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - ترم 942 1543
زمان جلسه دفاع پروژه دانشجویان فناوری اطلاعات - 941 1291
کاربینی - استاد جعفری - کارشناسی امور فرهنگی 1434
کاربینی - استاد بهرامی - گروه 4 کاردانی (اصلاحیه) 1349
سایر کلاس های کاربینی - استاد بهرامی - 941 1282
کاربینی - استاد کاظم زاده - گروه 3 کاردانی (اصلاحیه) 1206
شروع کلاس های کاربینی - استاد بهرامی - 941 1210
شروع کلاس های کاربینی - استاد ناجی - 941 1078
شروع کلاس های کاربینی - استاد کاظم زاده - 941 857
شروع کلاس های کاربینی - استاد سالاری - 941 867
پروژه رشته فناوری اطلاعات - 941 909
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - ترم 941 1033
استفاده از کتابخانه های تهران 873
اطلاعیه درس کاربینی / نیمسال اول 95-94 1155