نمایش # 
عنوان کلیک ها
کلاس های کاربینی استاد هرسیج ثانی- کد 153 235
شروع کلاس های کاربینی استاد سالاری - کد 213 و 221 و 222 229
کلاس های کاربینی استاد زمانیان - کد 155 و 156 180
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده- کد 151، 152 و 154 207
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری - کد 212 و 214 197
شروع کلاس های کاربینی استاد بهرامی - کد 211 241
اطلاعیه درس کاربینی 962 219
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - ترم 962 530
درس کاربینی استاد سالاری / اضافه شدن کلاس جدید 263
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری - 961 305
شروع کلاس های کاربینی استاد ناجی - 961 287
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده - 961 288
شروع کلاس های کاربینی استاد بهرامی - 961 291
شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری - 961 307
اطلاعیه درس کاربینی 961 460
اطلاعیه کارورزی 2 - مهر 96 634
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - تابستان 96 1567
اخذ درس کارورزی2 - ترم مهر96 390
تحویل گزارشات کارورزی - ترم تابستان 96 390
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - تابستان 96 991