نمایش # 
عنوان کلیک ها
کلاس های کاربینی استاد هرسیج ثانی- کد 153 395
شروع کلاس های کاربینی استاد سالاری - کد 213 و 221 و 222 389
کلاس های کاربینی استاد زمانیان - کد 155 و 156 318
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده- کد 151، 152 و 154 328
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری - کد 212 و 214 342
شروع کلاس های کاربینی استاد بهرامی - کد 211 394
اطلاعیه درس کاربینی 962 363
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - ترم 962 675
درس کاربینی استاد سالاری / اضافه شدن کلاس جدید 407
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری - 961 447
شروع کلاس های کاربینی استاد ناجی - 961 433
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده - 961 418
شروع کلاس های کاربینی استاد بهرامی - 961 426
شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری - 961 445
اطلاعیه درس کاربینی 961 612
اطلاعیه کارورزی 2 - مهر 96 771
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - تابستان 96 1705
اخذ درس کارورزی2 - ترم مهر96 534
تحویل گزارشات کارورزی - ترم تابستان 96 536
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - تابستان 96 1156