نمایش # 
عنوان کلیک ها
کلاس های کاربینی استاد هرسیج ثانی- کد 153 291
شروع کلاس های کاربینی استاد سالاری - کد 213 و 221 و 222 280
کلاس های کاربینی استاد زمانیان - کد 155 و 156 226
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده- کد 151، 152 و 154 247
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری - کد 212 و 214 236
شروع کلاس های کاربینی استاد بهرامی - کد 211 285
اطلاعیه درس کاربینی 962 264
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - ترم 962 574
درس کاربینی استاد سالاری / اضافه شدن کلاس جدید 306
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری - 961 349
شروع کلاس های کاربینی استاد ناجی - 961 328
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده - 961 319
شروع کلاس های کاربینی استاد بهرامی - 961 326
شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری - 961 344
اطلاعیه درس کاربینی 961 496
اطلاعیه کارورزی 2 - مهر 96 670
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - تابستان 96 1606
اخذ درس کارورزی2 - ترم مهر96 427
تحویل گزارشات کارورزی - ترم تابستان 96 426
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - تابستان 96 1034