نمایش # 
عنوان کلیک ها
کلاس های کاربینی استاد هرسیج ثانی- کد 153 197
شروع کلاس های کاربینی استاد سالاری - کد 213 و 221 و 222 183
کلاس های کاربینی استاد زمانیان - کد 155 و 156 140
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده- کد 151، 152 و 154 175
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری - کد 212 و 214 157
شروع کلاس های کاربینی استاد بهرامی - کد 211 205
اطلاعیه درس کاربینی 962 182
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - ترم 962 490
درس کاربینی استاد سالاری / اضافه شدن کلاس جدید 225
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری - 961 271
شروع کلاس های کاربینی استاد ناجی - 961 252
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده - 961 259
شروع کلاس های کاربینی استاد بهرامی - 961 260
شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری - 961 278
اطلاعیه درس کاربینی 961 423
اطلاعیه کارورزی 2 - مهر 96 600
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - تابستان 96 1535
اخذ درس کارورزی2 - ترم مهر96 355
تحویل گزارشات کارورزی - ترم تابستان 96 355
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - تابستان 96 957