شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری

پیرو هماهنگی های بعمل آمده کلاس های کاربینی استاد جعفری بشرح ذیل برگزار می گردد:

 

کارشناسی ثبت، دستیار و ارشاد (ترم 1 - گروه 1): استاد جعفری /کد 51:

یکشنبه - ساعت 11.30 الی 13.15 - به مدت 2 جلسه در تاریخ های 2 و 9 دی 97

محل برگزاری: ساختمان شماره 2 - کلاس 36

 

 کارشناسی ثبت، دستیار و ارشاد (ترم 1 - گروه 3): استاد جعفری /کد 53:

 یکشنبه - ساعت 16.45 الی 18.30 - به مدت 2 جلسه در تاریخ های 2 و 9 دی 97

 محل برگزاری: ساختمان شماره 2 - کلاس 36

 

کارشناسی ثبت، دستیار و ارشاد (ترم 1 - گروه 7): استاد جعفری /کد 57 و دانشجویان ورودی سال 96 و قبل از آن:

یکشنبه - ساعت 18.30 الی 20.15 - به مدت 2 جلسه در تاریخ های 2 و 9 دی 97

محل برگزاری: ساختمان شماره 2 - کلاس 35

 

تذکرات:

1/ در صورتی که دانشجویی درس کاربینی را اخذ نموده و در کلاس های هماهنگی حضور نداشته است، لازم است قبل از شروع کلاس ها به استاد مربوط مراجعه نماید.

2/ تکمیل فرم تعهد نامه و فرم 3 برگی گزارش کاربینی صرفا بصورت دست نویس (جهت دریافت بر روی لینک روبرو کلیک نمایید http://bit.ly/2zk3JCg)، حداکثر تا قبل از شروع جلسات کاربینی الزامی است.

3/ با توجه به تعریف درس کاربینی، تهیه گزارش، حضور در کلاس های مربوط و ارائه کنفرانس و گزارش از سوی دانشجویان الزامی است و عدم رعایت یکی از موارد فوق بمنزله عدم گذراندن این درس محسوب خواهد شد.