ادامه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62

پیرو هماهنگی های بعمل آمده ادامه کلاس کاربینی استاد غفاری راد (مربوط به دانشجویان کد 62) بشرح ذیل برگزار می گردد:

 

کارشناسی حقوق اداری (ترم 1 - گروه 2): استاد غفاری راد /کد 62:

شنبه - ساعت 16 الی 20 - به مدت 2 جلسه در تاریخ های 17 و 24 آذر ماه

محل برگزاری: ساختمان شماره 2 - کلاس 22

 

تذکرات:

1/ در صورتی که دانشجویی درس کاربینی را اخذ نموده و در کلاس های هماهنگی حضور نداشته است، لازم است قبل از شروع کلاس ها به استاد مربوط مراجعه نماید.

2/ تکمیل فرم تعهد نامه و فرم 3 برگی گزارش کاربینی صرفا بصورت دست نویس (جهت دریافت بر روی لینک روبرو کلیک نمایید http://bit.ly/2zk3JCg)، حداکثر تا قبل از شروع جلسات کاربینی الزامی است.

3/ با توجه به تعریف درس کاربینی، تهیه گزارش، حضور در کلاس های مربوط و ارائه کنفرانس و گزارش از سوی دانشجویان الزامی است و عدم رعایت یکی از موارد فوق بمنزله عدم گذراندن این درس محسوب خواهد شد.