تغییر استاد درس کاربینی دانشجویان کد گروه 56

به اطلاع می رساند استاد درس کاربینی دانشجویان کارشناسی ثبت، دستیار و ارشاد (ترم 1 - گروه 6 - کد گروه 56) به آقای "ناجی" تغییر یافت.