کاربینی - 952

به اطلاع دانشجویانیکه در ترم جاری درس کاربینی را اخذ نموده اند، می رساند جهت هماهنگی های لازم و تکمیل فرم های مربوط (قابل دریافت از اینجا) روزهای دوشنبه (صرفا در تاریخ های 28 فروردین و 4 و 11 اردیبهشت) ساعت 18 الی 18.30 در ساختمان شماره 2 کلاس 28 به استاد مربوط (آقای دکتر جعفری) مراجعه نمایند.

 

تذکرات:

1/ تکمیل فرم تعهد نامه و فرم 3 برگی گزارش کاربینی صرفا بصورت دست نویس حداکثر تا زمان شروع کلاس الزامی است.

2/ با توجه به تعریف درس کاربینی، تهیه گزارش، حضور در کلاس های مربوط و ارائه کنفرانس و گزارش از سوی دانشجویان الزامی است و عدم رعایت یکی از موارد فوق بمنزله عدم گذراندن این درس محسوب خواهد شد.