نمایش # 
عنوان کلیک ها
شروع کلاس های کاربینی استاد جانی - کد 55 1553
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری 1519
شروع کلاس های کاربینی استاد ناجی - کد 56 1488
شروع کلاس های کاربینی استاد رواقی - کد 54 1502
شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری 1465
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده - کد 52 1524
ادامه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 1547
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 17 1498
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 11 1119
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 1064
تغییر استاد درس کاربینی دانشجویان کد گروه 56 1080
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 1209
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 1121
اطلاعیه درس کاربینی 971 1254
معرفی نامه کارورزی - 971 1162
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - 971 1354
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 1145
تحویل گزارشات کارورزی - تابستان 97 1327
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 1504
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی - ترم 962 1208