نمایش # 
عنوان کلیک ها
شروع کلاس های کاربینی استاد جانی - کد 55 791
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری 765
شروع کلاس های کاربینی استاد ناجی - کد 56 717
شروع کلاس های کاربینی استاد رواقی - کد 54 793
شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری 751
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده - کد 52 766
ادامه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 787
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 17 778
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 11 609
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 578
تغییر استاد درس کاربینی دانشجویان کد گروه 56 577
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 638
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 610
اطلاعیه درس کاربینی 971 695
معرفی نامه کارورزی - 971 645
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - 971 816
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 615
تحویل گزارشات کارورزی - تابستان 97 801
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 1020
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی - ترم 962 724