نمایش # 
عنوان کلیک ها
شروع کلاس های کاربینی استاد جانی - کد 55 488
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری 470
شروع کلاس های کاربینی استاد ناجی - کد 56 439
شروع کلاس های کاربینی استاد رواقی - کد 54 487
شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری 454
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده - کد 52 474
ادامه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 456
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 17 426
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 11 385
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 363
تغییر استاد درس کاربینی دانشجویان کد گروه 56 353
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 409
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 383
اطلاعیه درس کاربینی 971 474
معرفی نامه کارورزی - 971 424
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - 971 544
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 408
تحویل گزارشات کارورزی - تابستان 97 588
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 791
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی - ترم 962 529