نمایش # 
عنوان کلیک ها
شروع کلاس های کاربینی استاد جانی - کد 55 164
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری 157
شروع کلاس های کاربینی استاد ناجی - کد 56 139
شروع کلاس های کاربینی استاد رواقی - کد 54 158
شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری 139
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده - کد 52 142
ادامه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 120
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 17 103
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 11 129
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 116
تغییر استاد درس کاربینی دانشجویان کد گروه 56 101
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 136
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 117
اطلاعیه درس کاربینی 971 217
معرفی نامه کارورزی - 971 161
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - 971 254
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 167
تحویل گزارشات کارورزی - تابستان 97 317
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 541
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی - ترم 962 291