نمایش # 
عنوان کلیک ها
شروع کلاس های کاربینی استاد جانی - کد 55 249
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری 235
شروع کلاس های کاربینی استاد ناجی - کد 56 217
شروع کلاس های کاربینی استاد رواقی - کد 54 248
شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری 217
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده - کد 52 233
ادامه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 212
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 17 193
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 11 188
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 176
تغییر استاد درس کاربینی دانشجویان کد گروه 56 159
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 204
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 181
اطلاعیه درس کاربینی 971 280
معرفی نامه کارورزی - 971 223
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - 971 327
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 219
تحویل گزارشات کارورزی - تابستان 97 383
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 601
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی - ترم 962 351