نمایش # 
عنوان کلیک ها
تغییر استاد درس کاربینی دانشجویان کد گروه 56 5
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 20
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 17
اطلاعیه درس کاربینی 971 109
معرفی نامه کارورزی - 971 55
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - 971 102
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 63
تحویل گزارشات کارورزی - تابستان 97 217
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 466
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی - ترم 962 211
کلاس های کاربینی استاد هرسیج ثانی- کد 153 161
شروع کلاس های کاربینی استاد سالاری - کد 213 و 221 و 222 143
کلاس های کاربینی استاد زمانیان - کد 155 و 156 107
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده- کد 151، 152 و 154 146
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری - کد 212 و 214 122
شروع کلاس های کاربینی استاد بهرامی - کد 211 173
اطلاعیه درس کاربینی 962 155
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - ترم 962 460
درس کاربینی استاد سالاری / اضافه شدن کلاس جدید 200
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری - 961 242