نمایش # 
عنوان کلیک ها
شروع کلاس های کاربینی استاد جانی - کد 55 1237
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری 1207
شروع کلاس های کاربینی استاد ناجی - کد 56 1166
شروع کلاس های کاربینی استاد رواقی - کد 54 1224
شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری 1156
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده - کد 52 1210
ادامه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 1263
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 17 1189
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 11 906
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 884
تغییر استاد درس کاربینی دانشجویان کد گروه 56 893
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 997
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 929
اطلاعیه درس کاربینی 971 1031
معرفی نامه کارورزی - 971 972
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - 971 1141
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 936
تحویل گزارشات کارورزی - تابستان 97 1124
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 1326
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی - ترم 962 1025