نمایش # 
عنوان کلیک ها
کاربینی - 952 739
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - بهمن 95 934
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - ترم 942 1088
زمان جلسه دفاع پروژه دانشجویان فناوری اطلاعات - 941 988
کاربینی - استاد جعفری - کارشناسی امور فرهنگی 1100
کاربینی - استاد بهرامی - گروه 4 کاردانی (اصلاحیه) 977
سایر کلاس های کاربینی - استاد بهرامی - 941 956
کاربینی - استاد کاظم زاده - گروه 3 کاردانی (اصلاحیه) 980
شروع کلاس های کاربینی - استاد بهرامی - 941 888
شروع کلاس های کاربینی - استاد ناجی - 941 842
شروع کلاس های کاربینی - استاد کاظم زاده - 941 639
شروع کلاس های کاربینی - استاد سالاری - 941 646
پروژه رشته فناوری اطلاعات - 941 669
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - ترم 941 778
استفاده از کتابخانه های تهران 596
اطلاعیه درس کاربینی / نیمسال اول 95-94 880
زمان جلسه دفاع پروژه دانشجویان فناوری اطلاعات - تابستان 94 687
تاریخ تحویل گزارشات کارورزی - تابستان 94 989
کاربینی - تابستان 94 772
پروژه رشته فناوری اطلاعات - تابستان 94 842