نمایش # 
عنوان کلیک ها
کاربینی - 952 449
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - بهمن 95 727
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - ترم 942 947
زمان جلسه دفاع پروژه دانشجویان فناوری اطلاعات - 941 818
کاربینی - استاد جعفری - کارشناسی امور فرهنگی 938
کاربینی - استاد بهرامی - گروه 4 کاردانی (اصلاحیه) 820
سایر کلاس های کاربینی - استاد بهرامی - 941 818
کاربینی - استاد کاظم زاده - گروه 3 کاردانی (اصلاحیه) 828
شروع کلاس های کاربینی - استاد بهرامی - 941 759
شروع کلاس های کاربینی - استاد ناجی - 941 762
شروع کلاس های کاربینی - استاد کاظم زاده - 941 568
شروع کلاس های کاربینی - استاد سالاری - 941 562
پروژه رشته فناوری اطلاعات - 941 579
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - ترم 941 691
استفاده از کتابخانه های تهران 527
اطلاعیه درس کاربینی / نیمسال اول 95-94 804
زمان جلسه دفاع پروژه دانشجویان فناوری اطلاعات - تابستان 94 612
تاریخ تحویل گزارشات کارورزی - تابستان 94 921
کاربینی - تابستان 94 694
پروژه رشته فناوری اطلاعات - تابستان 94 752