نمایش # 
عنوان کلیک ها
شروع کلاس های کاربینی استاد جانی - کد 55 98
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری 91
شروع کلاس های کاربینی استاد ناجی - کد 56 86
شروع کلاس های کاربینی استاد رواقی - کد 54 91
شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری 76
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده - کد 52 90
ادامه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 48
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 17 44
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 11 83
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 76
تغییر استاد درس کاربینی دانشجویان کد گروه 56 62
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 78
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 71
اطلاعیه درس کاربینی 971 169
معرفی نامه کارورزی - 971 109
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - 971 173
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 118
تحویل گزارشات کارورزی - تابستان 97 265
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 504
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی - ترم 962 253