نمایش # 
عنوان کلیک ها
شروع کلاس های کاربینی استاد جانی - کد 55 623
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری 594
شروع کلاس های کاربینی استاد ناجی - کد 56 565
شروع کلاس های کاربینی استاد رواقی - کد 54 615
شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری 571
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده - کد 52 599
ادامه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 583
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 17 573
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 11 481
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 456
تغییر استاد درس کاربینی دانشجویان کد گروه 56 448
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 510
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 476
اطلاعیه درس کاربینی 971 560
معرفی نامه کارورزی - 971 516
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - 971 663
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 495
تحویل گزارشات کارورزی - تابستان 97 681
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 890
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی - ترم 962 615