نمایش # 
عنوان کلیک ها
شروع کلاس های کاربینی استاد جانی - کد 55 919
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری 894
شروع کلاس های کاربینی استاد ناجی - کد 56 835
شروع کلاس های کاربینی استاد رواقی - کد 54 928
شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری 882
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده - کد 52 895
ادامه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 934
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 17 907
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 11 696
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 664
تغییر استاد درس کاربینی دانشجویان کد گروه 56 666
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 739
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 720
اطلاعیه درس کاربینی 971 799
معرفی نامه کارورزی - 971 738
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - 971 932
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 709
تحویل گزارشات کارورزی - تابستان 97 892
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 1114
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی - ترم 962 819