نمایش # 
عنوان کلیک ها
کاربینی - 952 617
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - بهمن 95 847
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - ترم 942 1029
زمان جلسه دفاع پروژه دانشجویان فناوری اطلاعات - 941 919
کاربینی - استاد جعفری - کارشناسی امور فرهنگی 1046
کاربینی - استاد بهرامی - گروه 4 کاردانی (اصلاحیه) 929
سایر کلاس های کاربینی - استاد بهرامی - 941 893
کاربینی - استاد کاظم زاده - گروه 3 کاردانی (اصلاحیه) 927
شروع کلاس های کاربینی - استاد بهرامی - 941 813
شروع کلاس های کاربینی - استاد ناجی - 941 819
شروع کلاس های کاربینی - استاد کاظم زاده - 941 614
شروع کلاس های کاربینی - استاد سالاری - 941 617
پروژه رشته فناوری اطلاعات - 941 630
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - ترم 941 746
استفاده از کتابخانه های تهران 569
اطلاعیه درس کاربینی / نیمسال اول 95-94 850
زمان جلسه دفاع پروژه دانشجویان فناوری اطلاعات - تابستان 94 653
تاریخ تحویل گزارشات کارورزی - تابستان 94 967
کاربینی - تابستان 94 739
پروژه رشته فناوری اطلاعات - تابستان 94 803