نمایش # 
عنوان کلیک ها
شروع کلاس های کاربینی استاد جانی - کد 55 1048
شروع کلاس های کاربینی استاد جعفری 1034
شروع کلاس های کاربینی استاد ناجی - کد 56 961
شروع کلاس های کاربینی استاد رواقی - کد 54 1048
شروع کلاس های کاربینی استاد علی سالاری 991
شروع کلاس های کاربینی استاد کاظم زاده - کد 52 1022
ادامه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 1059
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 17 1012
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 11 795
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12 752
تغییر استاد درس کاربینی دانشجویان کد گروه 56 753
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 62 825
شروع کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13 802
اطلاعیه درس کاربینی 971 886
معرفی نامه کارورزی - 971 828
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - 971 1017
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 798
تحویل گزارشات کارورزی - تابستان 97 971
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - تابستان 97 1194
آخرین مهلت تحویل گزارشات کارورزی - ترم 962 894