نمایش # 
عنوان کلیک ها
کاربینی - 952 322
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - بهمن 95 602
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - ترم 942 831
زمان جلسه دفاع پروژه دانشجویان فناوری اطلاعات - 941 710
کاربینی - استاد جعفری - کارشناسی امور فرهنگی 830
کاربینی - استاد بهرامی - گروه 4 کاردانی (اصلاحیه) 711
سایر کلاس های کاربینی - استاد بهرامی - 941 709
کاربینی - استاد کاظم زاده - گروه 3 کاردانی (اصلاحیه) 719
شروع کلاس های کاربینی - استاد بهرامی - 941 681
شروع کلاس های کاربینی - استاد ناجی - 941 686
شروع کلاس های کاربینی - استاد کاظم زاده - 941 487
شروع کلاس های کاربینی - استاد سالاری - 941 483
پروژه رشته فناوری اطلاعات - 941 506
اطلاعیه کارورزی 1 و 2 - ترم 941 613
استفاده از کتابخانه های تهران 452
اطلاعیه درس کاربینی / نیمسال اول 95-94 719
زمان جلسه دفاع پروژه دانشجویان فناوری اطلاعات - تابستان 94 533
تاریخ تحویل گزارشات کارورزی - تابستان 94 841
کاربینی - تابستان 94 614
پروژه رشته فناوری اطلاعات - تابستان 94 652