انتخابی مسابقات جهانی کاراته 2016

سازمان امور دانشجویان در نظر دارد به منظور اعزام تیم منتخب کاراته دانشجویی کشور به مسابقات جهانی 2016، اردوی انتخابی برگزار نماید.

لذا از دانشجویانیکه (متولدین 11/10/66 به بعد) در رشته فوق دارای عنوان هستند تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ 19 اردیبهشت 95 نسبت به تکمیل فرم مربوط در سایت فدراسیون به آدرس ikfportal.ir اقدام نمایند.