مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور - رشته های تیر اندازی و قایقرانی

با توجه به برگزاری مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور در رشته های تیر اندازی و قایقرانی، اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان در نظر دارد نسبت به شناسایی افراد نخبه این رشته در دانشگاه ها اقدام نماید.

لذا از دانشجویانیکه در رشته های فوق دارای عنوان هستند تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ 19 اردیبهشت 95 جهت تکمیل فرم مربوط به دبیرخانه مراجعه نمایند.