تغییر عنوان درس تربیت بدنی 2

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی می رساند بر اساس بخشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی، عنوان درس تربیت بدنی 2 به ورزش 1 تغییر یافته است.