اطلاعیه درس تربیت بدنی خواهران - 932

پیرو اطلاعیه های قبلی، با توجه به اینکه کلاس های پیشنهادی خواهران (سالن ورزشی) به حد نصاب لازم نرسیده است، دانشجویان مزبور صرفا در آزمون کتبی شرکت خواهند نمود.