سامانه نقل و انتقال دانشجویی/ 942

به منظور پاسخگویی به تقاضاهای اجتماعی و خانواده محترم دانشجویان و همچنین کمک به افزایش انگیزه ادامه تحصیل ‏دانشجویان مستعد و قانونمند کردن فرآیند انتقالی دانشجویان و نیز افزایش سرعت در فرآیند نقل و انتقال، ضمن ایجاد هماهنگی و وحدت رویه یکسان با رعایت کلیه مقررات و حفظ استانداردهای سامانه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه جامع علمی-کاربردی طراحی و اجرا گردیده است.‏

دانشجویان متقاضی انتقال صرفا در بازه زمانی 1 الی 15 خرداد می توانند با مراجعه به سامانه ent.uast.ac.ir نسبت به ثبت درخواست (مطابق آیین نامه و مقررات موجود در سامانه) اقدام نمایند.