تغییر رشته - تابستان 96

دانشجویان متقاضی تغییر رشته لازم است از تاریخ 1 مرداد لغایت 10 مرداد 96 نسبت به تکمیل فرم درخواست تغییر رشته در سامانه سجاد و نیز تکمیل کاربرگ مربوط به صورت حضوری اقدام نمایند.

برخی مقررات تغییر رشته:
1/ تغییر رشته فقط یک بار در طول تحصیل و در یک زیر گروه آموزشی قابل بررسی است.
2/ گذراندن حداقل دروس ترم اول.
3/ دارا بودن کف معدل مقطع قبل در رشته مورد درخواست در ترم ورودی.
4/ درصورت موافقت با تغییر رشته لازم است واحدهای مشترک، معادلسازی شده و به ازای هر واحد، 20/1(یک، بیستم) شهریه ثابت پرداخت گردد.
5/درصورت موافقت با تغییر رشته امکان بازگشت به رشته قبلی وجود نخواهد داشت.

بدیهی است به درخواست هایی که بعد از تاریخ مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.