امکان اخذ درس بصورت میهمان در سامانه سما فعال گردید

فرم درخواست میهمان در سامانه سما فعال گردیده است.
قابل ذکر است ثبت درخواست میهمان و فرم مذکور تا تاریخ 96/07/11 در دسترس می باشد.

تذکر: در هنگام ثبت درخواست به نوع میهمان (تکدرس یا کامل) دقت نمایید.