تغییر رشته - تابستان 97

دانشجویان متقاضی تغییر رشته لازم است از تاریخ 1 لغایت 10 مرداد 97 نسبت به تکمیل فرم درخواست تغییر رشته در سامانه هم آوا و نیز تکمیل کاربرگ و تعهدنامه مربوط به صورت حضوری اقدام نمایند.


برخی مقررات تغییر رشته:
1/ تغییر رشته فقط یک بار در طول تحصیل و در یک زیر گروه آموزشی قابل بررسی است.
2/ گذراندن حداقل دروس ترم اول.
3/ دارا بودن کف معدل مقطع قبل در رشته مورد درخواست در ترم ورودی.
4/ درصورت موافقت با تغییر رشته لازم است واحدهای مشترک، معادلسازی شده و به ازای هر واحد، 20/1(یک، بیستم) شهریه ثابت پرداخت گردد.
5/درصورت موافقت با تغییر رشته امکان بازگشت به رشته قبلی وجود نخواهد داشت.
6/ از آنجائیکه دروس کاربینی و کارورزی گذرانده شده در گرایش قبلی قابل معادلسازی نمی باشد و باید مجددا اخذ گردد پیشنهاد می شود متقاضیان مربوط از اخذ دروس مذکور در تابستان خودداری نمایند.

بدیهی است به درخواست هایی که بعد از تاریخ مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.