نحوه دسترسی به سامانه آموزش دانشگاه (هم آوا) - ویژه دانشجویان ترم 1

1- مراجعه به سایت هم آوا به آدرس edu.uast.ac.ir

2- نام کاربری بر اساس راهنمای ذیل (بند 4) و رمز "شماره شناسنامه"

3- نحوه دسترسی برای دانشجویان پذیرش شده در مرحله تکمیل ظرفیت متعاقبا اعلام خواهد شد.

4- نام کاربری دانشجویان بشرح ذیل اعلام می گردد:

✔️ الف/ دانشجویان کاظم شهنواز، المیرا مرادی، سمیه آزاد، جواد درودگریان و فرزاد جعفری: نام کاربری "کدملیC" (حرف "C" و در ادامه کد ملی)

✔️ ب/ دانشجویان مهدیس گزرسه، اعظم بوستان افروز و پروین هاجری: نام کاربری "کدملیB" (حرف "B" و در ادامه کد ملی)

✔️ ج/ سایر دانشجویان در صورتیکه قبلا دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده اند: نام کاربری "کدملیA" (حرف "A" و در ادامه کد ملی)

✔️ د/ دانشجویانیکه تاکنون دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی نبوده اند: نام کاربری "کدملی"