مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور

با توجه به برگزاری مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور در رشته های ذیل، معاونت فرهنگی و دانشجویی استان تهران در نظر دارد نسبت به شناسایی دانشجویان ورزشکار در دانشگاه ها اقدام نماید.

رشته های پسران (والیبال، فوتسال، کشتی آزاد و کشتی فرنگی)

رشته های دختران (والیبال و فوتسال)

لذا از دانشجویانیکه در رشته های فوق دارای عنوان هستند تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ 18 آبان 95 جهت تکمیل فرم مربوط به دبیرخانه مراجعه نمایند.