فرم های آموزشی

جهت دریافت فرم حذف درس یا ترم اینجا کلیک نمایید.

 

(تحویل برگ انتخاب واحد عکس دار از سامانه سجاد به همراه فرم های فوق در تاریخ های مقرر الزامی است)