نمایش # 
عنوان کلیک ها
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - 951 1080
اعلام نمرات دانشجویانیکه نمرات آنان در سامانه سجاد ثبت نگردیده است.(عدم تایید ها) - 952 3995
معرفی به استاد - 951 665
اطلاعیه امتحانات 951 و محل دقیق آزمون طبق شماره صندلی 1260
تاریخ امتحانات پایان ترم - 951 824
تاریخ امتحان پایان ترم خدمات الکترونیک - استاد اسحقی 599
تاریخ امتحان پایان ترم درس خدمات الکترونیک -- استاد حسن خانی 600
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آبان 95 642
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - مهر 95 690
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - شهریور 95 643
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - شهریور 95 640
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - 943 854
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - مرداد 95 646
اطلاعیه امتحانات 943 573
تاریخ امتحانات پایان ترم - تابستان 95 543
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - تیر 95 586
تاریخ امتحانات کامپیوتر، عربی، کاربینی، کارورزی، تربیت بدنی و ورزش1 786
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 942 659
تاریخ امتحانات پایان ترم - 942 891
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - اردیبهشت 95 662