نمایش # 
عنوان کلیک ها
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - 951 1166
اعلام نمرات دانشجویانیکه نمرات آنان در سامانه سجاد ثبت نگردیده است.(عدم تایید ها) - 952 4090
معرفی به استاد - 951 756
اطلاعیه امتحانات 951 و محل دقیق آزمون طبق شماره صندلی 1351
تاریخ امتحانات پایان ترم - 951 894
تاریخ امتحان پایان ترم خدمات الکترونیک - استاد اسحقی 666
تاریخ امتحان پایان ترم درس خدمات الکترونیک -- استاد حسن خانی 662
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آبان 95 729
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - مهر 95 776
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - شهریور 95 725
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - شهریور 95 736
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - 943 937
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - مرداد 95 725
اطلاعیه امتحانات 943 645
تاریخ امتحانات پایان ترم - تابستان 95 616
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - تیر 95 660
تاریخ امتحانات کامپیوتر، عربی، کاربینی، کارورزی، تربیت بدنی و ورزش1 862
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 942 734
تاریخ امتحانات پایان ترم - 942 968
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - اردیبهشت 95 738