نمایش # 
عنوان کلیک ها
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد حسن خانی 704
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد - مهر96 783
اطلاعیه امتحانات تابستان 96 و محل دقیق آزمون طبق شماره صندلی 835
تاریخ امتحانات پایان ترم - تابستان 96 884
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (تابستان 96) 1037
محل برگزاری امتحانات 952 1340
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - خرداد 96 1273
اطلاعیه امتحانات 952 و محل دقیق آزمون طبق شماره صندلی 1498
اطلاعیه امتحانات دانشجویان ورودی فروردین 96 (ترم1) 1227
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - اردیبهشت 96 1357
امتحان پایان ترم دروس تربیت بدنی و ورزش1 1240
تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع 1177
تاریخ امتحانات پایان ترم - 952 1276
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا 958
تاریخ امتحان پایان ترم درس خدمات الکترونیک استاد سلیمانی 937
آزمون درس عربی پیش - 952 963
مهم/ ارائه درس کاربینی - 952 936
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد حسن خانی 965
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 952 1122
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - اسفند 95 1188