نمایش # 
عنوان کلیک ها
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد حسن خانی 365
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد - مهر96 421
اطلاعیه امتحانات تابستان 96 و محل دقیق آزمون طبق شماره صندلی 511
تاریخ امتحانات پایان ترم - تابستان 96 555
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (تابستان 96) 670
محل برگزاری امتحانات 952 981
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - خرداد 96 873
اطلاعیه امتحانات 952 و محل دقیق آزمون طبق شماره صندلی 1100
اطلاعیه امتحانات دانشجویان ورودی فروردین 96 (ترم1) 847
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - اردیبهشت 96 921
امتحان پایان ترم دروس تربیت بدنی و ورزش1 834
تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع 816
تاریخ امتحانات پایان ترم - 952 874
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا 623
تاریخ امتحان پایان ترم درس خدمات الکترونیک استاد سلیمانی 600
آزمون درس عربی پیش - 952 602
مهم/ ارائه درس کاربینی - 952 587
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد حسن خانی 610
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 952 768
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - اسفند 95 826