نمایش # 
عنوان کلیک ها
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد حسن خانی 294
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد - مهر96 342
اطلاعیه امتحانات تابستان 96 و محل دقیق آزمون طبق شماره صندلی 434
تاریخ امتحانات پایان ترم - تابستان 96 485
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (تابستان 96) 592
محل برگزاری امتحانات 952 902
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - خرداد 96 792
اطلاعیه امتحانات 952 و محل دقیق آزمون طبق شماره صندلی 984
اطلاعیه امتحانات دانشجویان ورودی فروردین 96 (ترم1) 756
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - اردیبهشت 96 799
امتحان پایان ترم دروس تربیت بدنی و ورزش1 754
تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع 748
تاریخ امتحانات پایان ترم - 952 760
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا 536
تاریخ امتحان پایان ترم درس خدمات الکترونیک استاد سلیمانی 524
آزمون درس عربی پیش - 952 518
مهم/ ارائه درس کاربینی - 952 517
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد حسن خانی 531
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 952 675
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - اسفند 95 727