نمایش # 
عنوان کلیک ها
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد حسن خانی 481
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد - مهر96 540
اطلاعیه امتحانات تابستان 96 و محل دقیق آزمون طبق شماره صندلی 613
تاریخ امتحانات پایان ترم - تابستان 96 667
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (تابستان 96) 787
محل برگزاری امتحانات 952 1097
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - خرداد 96 990
اطلاعیه امتحانات 952 و محل دقیق آزمون طبق شماره صندلی 1231
اطلاعیه امتحانات دانشجویان ورودی فروردین 96 (ترم1) 971
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - اردیبهشت 96 1075
امتحان پایان ترم دروس تربیت بدنی و ورزش1 973
تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع 938
تاریخ امتحانات پایان ترم - 952 1003
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا 740
تاریخ امتحان پایان ترم درس خدمات الکترونیک استاد سلیمانی 716
آزمون درس عربی پیش - 952 734
مهم/ ارائه درس کاربینی - 952 685
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد حسن خانی 727
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 952 893
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - اسفند 95 949