نمایش # 
عنوان کلیک ها
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آذر97 243
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 971 167
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 971 501
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آبان 97 289
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (شهریور97) 340
دروس استعلام از آموزش / محل برگزاری امتحان و شماره صندلی 313
اطلاعیه امتحانات (تابستان 1397) و کارت ورود به جلسه امتحان 345
دروس استعلام از آموزش / منابع و تاریخ امتحان / 963 359
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (مرداد 97) 327
اطلاعیه امتحانات دانشجویان ترم 1 (962) و کارت ورود به جلسه امتحان 420
اطلاعیه امتحانات 962 و کارت ورود به جلسه امتحان 445
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 962 352
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 962 351
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (اسفند 96) 474
اطلاعیه امتحانات 961 و کارت ورود به جلسه امتحان 2242
تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع 326
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد سلیمانی 321
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا 324
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 961 612
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 961 351