نمایش # 
عنوان کلیک ها
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آذر97 615
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 971 537
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 971 899
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آبان 97 676
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (شهریور97) 722
دروس استعلام از آموزش / محل برگزاری امتحان و شماره صندلی 712
اطلاعیه امتحانات (تابستان 1397) و کارت ورود به جلسه امتحان 707
دروس استعلام از آموزش / منابع و تاریخ امتحان / 963 721
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (مرداد 97) 628
اطلاعیه امتحانات دانشجویان ترم 1 (962) و کارت ورود به جلسه امتحان 779
اطلاعیه امتحانات 962 و کارت ورود به جلسه امتحان 753
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 962 641
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 962 623
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (اسفند 96) 768
اطلاعیه امتحانات 961 و کارت ورود به جلسه امتحان 2553
تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع 609
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد سلیمانی 567
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا 587
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 961 891
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 961 611