اطلاعیه امتحانات 943

1) کارت ورود به جلسه امتحان از تاریخ 23 مرداد 95 از سامانه سجاد قابل دریافت و معتبر می باشد.(کارت ورود به جلسه امتحان بدون شماره صندلی یا دریافت شده قبل از تاریخ فوق فاقد اعتبار است)

2) دانشجویانیکه به هر دلیل موفق به دریافت کارت امتحان نگردیده اند لازم است قبل از امتحانات جهت بررسی و رفع مشکل مربوط به ساختمان شماره 1، واحد آموزش مراجعه نمایند.

3) همراه داشتن کارت آزمون و کارت شناسایی عکس دار(کارت دانشجویی یا کارت ملی)، به منظور تعیین شماره صندلی و رویت مراقبین در کلیه جلسات امتحان الزامی است.

4) همراه داشتن تلفن همراه، جزوه، کیف، کتاب و ... در جلسه امتحان تخلف محسوب می­شود.

5) عدم حضور دانشجو در صندلي تعيين شده، غيبت در جلسه امتحان محسوب ميشود.

6) رعایت پوشش و حجاب اسلامی در جلسات امتحان مورد تأکید است.

7) پاسخنامه امتحانی دانشجویانیکه ضوابط امتحانات را رعایت ننمایند، تصحیح نخواهد شد و صورتجلسه تخلف، جهت بررسی، به کمیته انضباطی ارسال می­گردد.

8) امتحان دروس تربیت بدنی و ورزش 1 (مورخ 4 شهریور) در ساختمان شماره 1 (خ فرصت پ 32) و سایر امتحانات در ساختمان شماره 2 (خ فرصت – پ 132) برگزار خواهد شد.

9) در صورت عدم حضور در جلسه امتحان طبق مقررات به هيچ وجه امتحان مجدد برگزار نخواهد شد.

10) با توجه به بخشنامه شماره 94/44103 مورخ 18 آذر 94 در خصوص تغییر فرآیند تجدید نظر در نمرات، رعایت موارد ذیل طبق مقررات الزامی است:

الف/ دانشجو می تواند حداکثر تا 2 روز بعد از زمان ثبت نمره در سامانه سجاد، کاربرگ مربوط به تجدید نظر را از واحد آموزش ساختمان شماره 1 دریافت و در مهلت یاد شده تکمیل و تحویل نماید. بدیهی است بررسی و پیگیری درخواست  مزبور منوط به درج درخواست در سامانه سجاد می باشد.

ب/ استاد درس صرفا در زمان تعیین شده درخواست کتبی دانشجو را بررسی و به همراه مستندات مربوط به دبیرخانه شورای آموزشی مرکز تحویل خواهد نمود.

ج/ شورای آموزش مرکز توضیحات مدرس را بررسی و در صورت موافقت مستندات لازم را جهت اعلام نظر به دبیرخانه شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص واحد استان تهران ارسال می نماید.

د/ شورای آموزش استان تهران توضیحات مدرس و مرکز را بررسی و در صورت موافقت مستندات لازم را جهت بررسی به دبیرخانه شورای تخصصی آموزشی سازمان مرکزی دانشگاه جامع ارائه خواهد نمود

ه/ شورای تخصصی و آموزشی سازمان مرکزی توضیحات مدرس، مرکز و استان را در جلسه کمیته مربوط مطرح و در خصوص تغییر نمره تصمیم گیری خواهد نمود.

11) لازم است دانشجویان 10 دقیقه قبل از شروع آزمون در محل امتحانات حضور یافته و پس از امتحان بلافاصله محل را ترک تا فضا برای امتحان بعدی آماده گردد. ضمناً دانشجویانیکه زود تر از موعد مقرر مراجعه نمایند میتوانند برای مطالعه و استراحت از ساختمان شماره 1 استفاده نمایند.

12) فعالیت های اداری مرکز در ایام امتحانات متوقف می­باشد.

13) شماره کلاس و محل دقیق برگزاری امتحانات طبق شماره صندلی دانشجویان بشرح ذیل اعلام می گردد:

ساختمان شماره 2:

از شماره 1 الی 40 ساختمان 2 طبقه 4 محل برگزاری : کلاس 36

از شماره 41 الی 72 ساختمان 2 طبقه 4 محل برگزاری : کلاس 35

از شماره 73 الی 96 ساختمان 2 طبقه 3 محل برگزاری : کلاس 31

از شماره 97 الی 128 ساختمان 2 طبقه 3 محل برگزاری : کلاس 30

از شماره 129 الی 155 ساختمان 2 طبقه 2 محل برگزاری : کلاس 27

ساختمان شماره 1: (ویژه امتحان روز 4 شهریور)

از شماره 1 الی 40 ساختمان 1 طبقه 4 محل برگزاری: سالن اجتماعات