کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 942

باتوجه به اینکه تعداد دانشجویان جهت استفاده از سالن ورزشی در زمان های مقرر به حد نصاب لازم نرسیده است، لذا نحوه برگزاری آزمون این درس که به صورت کتبی می باشد متعاقباً اعلام خواهد شد.

ضمنا دانشجویانیکه تمایل به حضور در سالن ورزشی دارند ضمن هماهنگی با آموزش می توانند درس مربوط را در تابستان بگذرانند.

دانشجویان محترم می توانند جهت تهیه منابع آزمون تربیت بدنی1 (کاردانی) و ورزش1 (کارشناسی) از 2شنبه مورخ 3 خرداد به انتشارات این مرکز (ساختمان شماره1) مراجعه نمایند.

شایان ذکر است دانشجویانیکه دارای عناوین و احکام ورزشی هستند لازم است اصل و کپی مدارک مربوط را حداکثر تا تاریخ 19 خرداد به دبیرخانه تحویل نمایند. بدیهی است به مدارکی که بعد از تاریخ مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.