تاریخ امتحانات پایان ترم - 942

دانشجویان محترم می توانند زمان امتحانات پایان ترم نیمسال جاری را در سامانه سجاد به آدرس edu.uast.ac.ir قسمت برنامه هفتگی مشاهده نمایند.

 پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات پس از بررسی نهایی و تعیین شماره صندلی مقدور خواهد بود.