کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 971

دانشجویانیکه در زمان تکمیل فرم مربوط به تعیین کلاس تربیت بدنی و ورزش1 عنوان "نمی توانم در کلاس عملی شرکت نمایم" را انتخاب نموده اند لازم است در آزمون کتبی مندرج در کارت آزمون شرکت نمایند.

ضمنا به دانشجویانیکه نسبت به تعیین کلاس اقدام نموده اند پیامکی در خصوص نحوه برگزاری ارسال گردیده است.

دانشجویان محترم می توانند جهت تهیه منابع آزمون کتبی تربیت بدنی1 (کاردانی) و ورزش1 (کارشناسی) به انتشارات این مرکز (ساختمان شماره1) مراجعه نمایند.

شایان ذکر است دانشجویانیکه دارای عناوین و احکام ورزشی هستند لازم است اصل و کپی مدارک مربوط را روز برگزاری آزمون به مراقب کلاس تحویل نمایند. بدیهی است به مدارکی که بعد از روز برگزاری آزمون واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.