تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا

پیرو هماهنگی های بعمل آمده، امتحان پایان ترم درس CMS استاد جان فزا بشرح ذیل برگزار می گردد:

 

کد 1120162 (زمان کلاس 5شنبه ها 16.45 الی 18.30):

دانشجویانیکه ابتدای نام خانوادگی آنان از الف تا د می باشد: 6 دی ساعت 12

دانشجویانیکه ابتدای نام خانوادگی آنان از  ذ تا ق می باشد: 6 دی ساعت 13.15

دانشجویانیکه ابتدای نام خانوادگی آنان از ک تا ی می باشد: 6 دی ساعت 14.30

 

کد 1290179 (زمان کلاس 5شنبه ها 18.30 الی 20.15):

امتحان 6 دی ساعت 16

   

محل برگزاری آزمون: ساختمان شماره 2 - ط4 - سایت