تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع

پیرو هماهنگی های بعمل آمده، امتحان پایان ترم درس کاربرد فناوری اطلاعات استاد زارع بشرح ذیل برگزار می گردد:

11 دی ساعت 16.30

محل برگزاری آزمون: ساختمان شماره 1 - ط 4 - سالن