کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 962

دانشجویانیکه در زمان تکمیل فرم مربوط به تعیین کلاس تربیت بدنی و ورزش1، عنوان "نمی توانم در کلاس عملی شرکت نمایم" را انتخاب نموده اند لازم است در آزمون کتبی مورخ 5 تیر در ساختمان شماره2 بشرح ذیل شرکت نمایند.

"این آزمون شامل دانشجویان ترم 1 که دروس تربیت بدنی یا ورزش1 را نیز اخذ نموده اند، می شود."

کاردانی - تربیت بدنی (از نام خانوادگی الف تا ش): 5 تیر ساعت 14

کاردانی - تربیت بدنی (از نام خانوادگی ص تا ی): 5 تیر ساعت 15

کارشناسی - ورزش1: 5 تیر ساعت 16

ضمنا به دانشجویانیکه نسبت به تعیین کلاس اقدام نموده اند پیامکی در خصوص نحوه برگزاری ارسال گردیده است.

دانشجویان محترم می توانند جهت تهیه منابع آزمون کتبی تربیت بدنی1 (کاردانی) و ورزش1 (کارشناسی) به دبیرخانه  (ساختمان شماره1 (در ساعات اداری)) مراجعه نمایند.

شایان ذکر است دانشجویانیکه دارای عناوین و احکام ورزشی هستند لازم است اصل و کپی مدارک مربوط را روز برگزاری آزمون به مراقب کلاس تحویل نمایند. بدیهی است به مدارکی که بعد از روز برگزاری آزمون واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.