محل برگزاری امتحانات 952

پیرو اطلاعیه های قبلی، محل برگزاری امتحانات بشرح ذیل اعلام می گردد:

1- امتحان درس CMS - کاربرد رایانه استاد جان فزا کد 31 و 32 شنبه 13 خرداد ساعت 9 - 10 - 11: ساختمان شماره2 طبقه 4 (سایت)


2- کلیه امتحانات از تاریخ 13 خرداد (ساعت 12) لغایت 17 خرداد: ساختمان شماره 1 - طبقه4 - سالن


3- کلیه امتحانات از تاریخ 20 خرداد لغایت 4 تیر: ساختمان شماره 2