اطلاعیه امتحانات دانشجویان ورودی فروردین 96 (ترم1)

بدینوسیله تاریخ برگزاری امتحانات دانشجویان ورودی فروردین 96 (ترم1) بشرح ذیل اعلام می گردد:
(شماره صندلی امتحاناتی که در مرداد ماه برگزار می گردد، روز برگزاری آزمون اعلام خواهد شد)

مقطع کارشناسی، رشته مدیریت امور فرهنگی:

1. کاربینی: 9 خرداد ساعت 16 (طبق اطلاعیه سایت)
2. ورزش1:
به ترتیب نام خانوادگی از الف تا س : 24 خرداد ساعت 10 (ساختمان2)
به ترتیب نام خانوادگی از ش تا ی : 28 خرداد ساعت 10 (ساختمان2)
(شماره صندلی در کارت آزمون قابل دریافت از سامانه سجاد بخش برنامه هفتگی قابل مشاهده است)
3. سواد هنری: 1 مرداد ساعت 14.30 (ساختمان1)
4. اقدام پژوهی: 3 مرداد ساعت 14.30 (ساختمان1)
5. جامعه شناسی هنری: 4 مرداد ساعت 14.30 (ساختمان1)
6. تفسیر موضوعی قرآن: 8 مرداد ساعت 14.30 (ساختمان1)
7. اصول و فنون مذاکره: 10 مرداد ساعت 14.30 (ساختمان1)


مقطع کاردانی، امور فرهنگی:

1. کاربینی: 9 خرداد ساعت 15 (طبق اطلاعیه سایت)
2. کارآفرینی: 30 خرداد ساعت 16 (ساختمان2)
(شماره صندلی در کارت آزمون قابل دریافت از سامانه سجاد بخش برنامه هفتگی قابل مشاهده است)
3. تحولات اجتماعی معاصر ایران: 1 مرداد ساعت 14.30 (ساختمان1)
4. سازمان ها و مراکز فرهنگی: 3 مرداد ساعت 14.30 (ساختمان1)
5. مفاخر فرهنگی: 8 مرداد ساعت 14.30 (ساختمان1)
6. فارسی: 10 مرداد ساعت 14.30 (ساختمان1)