تاریخ امتحان پایان ترم خدمات الکترونیک - استاد اسحقی

پیرو هماهنگی های بعمل آمده، امتحان درس خدمات الکترونیک استاد اسحقی روز پنج شنبه مورخ 16 دی ساعت 15 در ساختمان شماره 1 سالن اجتماعات برگزار میگردد.