تاریخ امتحان پایان ترم درس خدمات الکترونیک -- استاد حسن خانی

پیرو هماهنگی های بعمل آمده، امتحان دروس خدمات الکترونیک استاد حسن خانی بشرح ذیل برگزار می گردد:

 

امتحان کد 21 (زمان کلاس یکشنبه ها 8 تا 9.45): امتحان 12 دی ساعت 8.30

امتحان کد 22 (زمان کلاس یکشنبه ها 9.45 تا 11.30): امتحان 12 دی ساعت 10

امتحان کد 23 (زمان کلاس دوشنبه ها 16.45 تا 18.30): امتحان 13 دی ساعت 15

امتحان کد 24 (زمان کلاس دوشنبه ها 15 تا 16.45): امتحان 13 دی ساعت 15

 

امتحانات دروس فوق در ساختمان شماره 1 - سالن برگزار می گردد.