نمایش # 
عنوان کلیک ها
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آذر97 148
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 971 91
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 971 413
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آبان 97 203
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (شهریور97) 252
دروس استعلام از آموزش / محل برگزاری امتحان و شماره صندلی 214
اطلاعیه امتحانات (تابستان 1397) و کارت ورود به جلسه امتحان 254
دروس استعلام از آموزش / منابع و تاریخ امتحان / 963 278
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (مرداد 97) 265
اطلاعیه امتحانات دانشجویان ترم 1 (962) و کارت ورود به جلسه امتحان 344
اطلاعیه امتحانات 962 و کارت ورود به جلسه امتحان 387
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 962 292
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 962 295
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (اسفند 96) 406
اطلاعیه امتحانات 961 و کارت ورود به جلسه امتحان 2179
تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع 270
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد سلیمانی 265
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا 272
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 961 555
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 961 290