نمایش # 
عنوان کلیک ها
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آذر97 300
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 971 220
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 971 576
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آبان 97 342
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (شهریور97) 391
دروس استعلام از آموزش / محل برگزاری امتحان و شماره صندلی 358
اطلاعیه امتحانات (تابستان 1397) و کارت ورود به جلسه امتحان 408
دروس استعلام از آموزش / منابع و تاریخ امتحان / 963 411
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (مرداد 97) 366
اطلاعیه امتحانات دانشجویان ترم 1 (962) و کارت ورود به جلسه امتحان 474
اطلاعیه امتحانات 962 و کارت ورود به جلسه امتحان 477
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 962 388
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 962 386
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (اسفند 96) 509
اطلاعیه امتحانات 961 و کارت ورود به جلسه امتحان 2286
تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع 353
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد سلیمانی 345
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا 352
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 961 643
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 961 380