نمایش # 
عنوان کلیک ها
محل برگزاری امتحانات 952 382
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - خرداد 96 313
اطلاعیه امتحانات 952 و محل دقیق آزمون طبق شماره صندلی 320
اطلاعیه امتحانات دانشجویان ورودی فروردین 96 (ترم1) 242
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - اردیبهشت 96 260
امتحان پایان ترم دروس تربیت بدنی و ورزش1 263
تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع 230
تاریخ امتحانات پایان ترم - 952 261
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا 174
تاریخ امتحان پایان ترم درس خدمات الکترونیک استاد سلیمانی 167
آزمون درس عربی پیش - 952 172
مهم/ ارائه درس کاربینی - 952 183
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد حسن خانی 195
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 952 260
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - اسفند 95 390
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - 951 720
اعلام نمرات دانشجویانیکه نمرات آنان در سامانه سجاد ثبت نگردیده است.(عدم تایید ها) - 952 2445
معرفی به استاد - 951 301
اطلاعیه امتحانات 951 و محل دقیق آزمون طبق شماره صندلی 903
تاریخ امتحانات پایان ترم - 951 477