نمایش # 
عنوان کلیک ها
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آذر97 1665
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 971 1535
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 971 1793
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آبان 97 1719
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (شهریور97) 1672
دروس استعلام از آموزش / محل برگزاری امتحان و شماره صندلی 1694
اطلاعیه امتحانات (تابستان 1397) و کارت ورود به جلسه امتحان 1634
دروس استعلام از آموزش / منابع و تاریخ امتحان / 963 1715
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (مرداد 97) 1281
اطلاعیه امتحانات دانشجویان ترم 1 (962) و کارت ورود به جلسه امتحان 1475
اطلاعیه امتحانات 962 و کارت ورود به جلسه امتحان 1413
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 962 1243
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 962 1223
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (اسفند 96) 1354
اطلاعیه امتحانات 961 و کارت ورود به جلسه امتحان 3178
تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع 1166
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد سلیمانی 1147
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا 1178
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 961 1496
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 961 1185