نمایش # 
عنوان کلیک ها
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (شهریور97) 130
دروس استعلام از آموزش / محل برگزاری امتحان و شماره صندلی 84
اطلاعیه امتحانات (تابستان 1397) و کارت ورود به جلسه امتحان 114
دروس استعلام از آموزش / منابع و تاریخ امتحان / 963 157
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (مرداد 97) 157
اطلاعیه امتحانات دانشجویان ترم 1 (962) و کارت ورود به جلسه امتحان 205
اطلاعیه امتحانات 962 و کارت ورود به جلسه امتحان 276
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 962 189
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 962 214
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (اسفند 96) 314
اطلاعیه امتحانات 961 و کارت ورود به جلسه امتحان 2087
تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع 191
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد سلیمانی 186
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا 198
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 961 470
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 961 222
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد حسن خانی 205
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد - مهر96 261
اطلاعیه امتحانات تابستان 96 و محل دقیق آزمون طبق شماره صندلی 355
تاریخ امتحانات پایان ترم - تابستان 96 407