نمایش # 
عنوان کلیک ها
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آذر97 403
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 971 336
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 971 692
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آبان 97 463
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (شهریور97) 521
دروس استعلام از آموزش / محل برگزاری امتحان و شماره صندلی 498
اطلاعیه امتحانات (تابستان 1397) و کارت ورود به جلسه امتحان 516
دروس استعلام از آموزش / منابع و تاریخ امتحان / 963 523
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (مرداد 97) 473
اطلاعیه امتحانات دانشجویان ترم 1 (962) و کارت ورود به جلسه امتحان 586
اطلاعیه امتحانات 962 و کارت ورود به جلسه امتحان 593
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 962 489
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 962 484
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (اسفند 96) 622
اطلاعیه امتحانات 961 و کارت ورود به جلسه امتحان 2396
تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع 459
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد سلیمانی 433
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا 447
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 961 750
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 961 476