نمایش # 
عنوان کلیک ها
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آذر97 67
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 971 30
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 971 340
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آبان 97 139
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (شهریور97) 193
دروس استعلام از آموزش / محل برگزاری امتحان و شماره صندلی 149
اطلاعیه امتحانات (تابستان 1397) و کارت ورود به جلسه امتحان 189
دروس استعلام از آموزش / منابع و تاریخ امتحان / 963 225
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (مرداد 97) 218
اطلاعیه امتحانات دانشجویان ترم 1 (962) و کارت ورود به جلسه امتحان 281
اطلاعیه امتحانات 962 و کارت ورود به جلسه امتحان 340
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 962 245
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 962 249
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (اسفند 96) 353
اطلاعیه امتحانات 961 و کارت ورود به جلسه امتحان 2133
تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع 227
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد سلیمانی 225
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا 232
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 961 510
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 961 257