نمایش # 
عنوان کلیک ها
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آذر97 1338
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 971 1217
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 971 1500
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آبان 97 1396
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (شهریور97) 1354
دروس استعلام از آموزش / محل برگزاری امتحان و شماره صندلی 1399
اطلاعیه امتحانات (تابستان 1397) و کارت ورود به جلسه امتحان 1319
دروس استعلام از آموزش / منابع و تاریخ امتحان / 963 1378
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (مرداد 97) 1074
اطلاعیه امتحانات دانشجویان ترم 1 (962) و کارت ورود به جلسه امتحان 1257
اطلاعیه امتحانات 962 و کارت ورود به جلسه امتحان 1197
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 962 1052
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 962 1041
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (اسفند 96) 1178
اطلاعیه امتحانات 961 و کارت ورود به جلسه امتحان 2999
تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع 993
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد سلیمانی 960
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا 983
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 961 1310
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 961 1008