نمایش # 
عنوان کلیک ها
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آذر97 1133
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 971 1018
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 971 1330
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آبان 97 1191
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (شهریور97) 1198
دروس استعلام از آموزش / محل برگزاری امتحان و شماره صندلی 1223
اطلاعیه امتحانات (تابستان 1397) و کارت ورود به جلسه امتحان 1160
دروس استعلام از آموزش / منابع و تاریخ امتحان / 963 1169
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (مرداد 97) 958
اطلاعیه امتحانات دانشجویان ترم 1 (962) و کارت ورود به جلسه امتحان 1135
اطلاعیه امتحانات 962 و کارت ورود به جلسه امتحان 1066
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 962 948
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 962 924
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (اسفند 96) 1054
اطلاعیه امتحانات 961 و کارت ورود به جلسه امتحان 2870
تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع 898
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد سلیمانی 845
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا 863
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 961 1192
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 961 886