نمایش # 
عنوان کلیک ها
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آذر97 834
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 971 724
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 971 1079
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آبان 97 889
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (شهریور97) 935
دروس استعلام از آموزش / محل برگزاری امتحان و شماره صندلی 938
اطلاعیه امتحانات (تابستان 1397) و کارت ورود به جلسه امتحان 902
دروس استعلام از آموزش / منابع و تاریخ امتحان / 963 912
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (مرداد 97) 770
اطلاعیه امتحانات دانشجویان ترم 1 (962) و کارت ورود به جلسه امتحان 937
اطلاعیه امتحانات 962 و کارت ورود به جلسه امتحان 897
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 962 780
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 962 761
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (اسفند 96) 893
اطلاعیه امتحانات 961 و کارت ورود به جلسه امتحان 2697
تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع 731
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد سلیمانی 680
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا 693
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 961 1020
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 961 729