نمایش # 
عنوان کلیک ها
محل برگزاری امتحانات 952 664
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - خرداد 96 552
اطلاعیه امتحانات 952 و محل دقیق آزمون طبق شماره صندلی 591
اطلاعیه امتحانات دانشجویان ورودی فروردین 96 (ترم1) 487
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - اردیبهشت 96 494
امتحان پایان ترم دروس تربیت بدنی و ورزش1 498
تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع 471
تاریخ امتحانات پایان ترم - 952 502
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا 319
تاریخ امتحان پایان ترم درس خدمات الکترونیک استاد سلیمانی 321
آزمون درس عربی پیش - 952 317
مهم/ ارائه درس کاربینی - 952 338
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد حسن خانی 334
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 952 396
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - اسفند 95 534
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - 951 869
اعلام نمرات دانشجویانیکه نمرات آنان در سامانه سجاد ثبت نگردیده است.(عدم تایید ها) - 952 3494
معرفی به استاد - 951 448
اطلاعیه امتحانات 951 و محل دقیق آزمون طبق شماره صندلی 1049
تاریخ امتحانات پایان ترم - 951 621