نمایش # 
عنوان کلیک ها
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آذر97 533
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 971 448
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 971 807
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آبان 97 582
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (شهریور97) 636
دروس استعلام از آموزش / محل برگزاری امتحان و شماره صندلی 623
اطلاعیه امتحانات (تابستان 1397) و کارت ورود به جلسه امتحان 635
دروس استعلام از آموزش / منابع و تاریخ امتحان / 963 636
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (مرداد 97) 565
اطلاعیه امتحانات دانشجویان ترم 1 (962) و کارت ورود به جلسه امتحان 712
اطلاعیه امتحانات 962 و کارت ورود به جلسه امتحان 683
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 962 584
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 962 571
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (اسفند 96) 711
اطلاعیه امتحانات 961 و کارت ورود به جلسه امتحان 2493
تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع 544
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد سلیمانی 517
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا 540
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 961 835
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 961 561