نمایش # 
عنوان کلیک ها
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آذر97 707
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 971 616
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 971 972
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آبان 97 758
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (شهریور97) 807
دروس استعلام از آموزش / محل برگزاری امتحان و شماره صندلی 808
اطلاعیه امتحانات (تابستان 1397) و کارت ورود به جلسه امتحان 780
دروس استعلام از آموزش / منابع و تاریخ امتحان / 963 795
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (مرداد 97) 682
اطلاعیه امتحانات دانشجویان ترم 1 (962) و کارت ورود به جلسه امتحان 838
اطلاعیه امتحانات 962 و کارت ورود به جلسه امتحان 808
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 962 694
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 962 673
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (اسفند 96) 810
اطلاعیه امتحانات 961 و کارت ورود به جلسه امتحان 2611
تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع 651
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد سلیمانی 609
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا 621
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 961 935
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 961 651