نمایش # 
عنوان کلیک ها
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آذر97 188
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 971 115
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 971 441
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آبان 97 230
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (شهریور97) 285
دروس استعلام از آموزش / محل برگزاری امتحان و شماره صندلی 253
اطلاعیه امتحانات (تابستان 1397) و کارت ورود به جلسه امتحان 284
دروس استعلام از آموزش / منابع و تاریخ امتحان / 963 304
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (مرداد 97) 288
اطلاعیه امتحانات دانشجویان ترم 1 (962) و کارت ورود به جلسه امتحان 374
اطلاعیه امتحانات 962 و کارت ورود به جلسه امتحان 410
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 962 312
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 962 314
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (اسفند 96) 436
اطلاعیه امتحانات 961 و کارت ورود به جلسه امتحان 2204
تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع 294
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد سلیمانی 289
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا 291
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 961 575
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 961 316