نمایش # 
عنوان کلیک ها
محل برگزاری امتحانات 952 531
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - خرداد 96 444
اطلاعیه امتحانات 952 و محل دقیق آزمون طبق شماره صندلی 458
اطلاعیه امتحانات دانشجویان ورودی فروردین 96 (ترم1) 366
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - اردیبهشت 96 386
امتحان پایان ترم دروس تربیت بدنی و ورزش1 388
تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع 363
تاریخ امتحانات پایان ترم - 952 413
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا 265
تاریخ امتحان پایان ترم درس خدمات الکترونیک استاد سلیمانی 256
آزمون درس عربی پیش - 952 261
مهم/ ارائه درس کاربینی - 952 272
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد حسن خانی 284
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 952 349
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - اسفند 95 480
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - 951 814
اعلام نمرات دانشجویانیکه نمرات آنان در سامانه سجاد ثبت نگردیده است.(عدم تایید ها) - 952 2593
معرفی به استاد - 951 389
اطلاعیه امتحانات 951 و محل دقیق آزمون طبق شماره صندلی 995
تاریخ امتحانات پایان ترم - 951 561