نمایش # 
عنوان کلیک ها
محل برگزاری امتحانات 952 734
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - خرداد 96 628
اطلاعیه امتحانات 952 و محل دقیق آزمون طبق شماره صندلی 670
اطلاعیه امتحانات دانشجویان ورودی فروردین 96 (ترم1) 551
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - اردیبهشت 96 560
امتحان پایان ترم دروس تربیت بدنی و ورزش1 565
تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع 561
تاریخ امتحانات پایان ترم - 952 543
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا 342
تاریخ امتحان پایان ترم درس خدمات الکترونیک استاد سلیمانی 344
آزمون درس عربی پیش - 952 339
مهم/ ارائه درس کاربینی - 952 363
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد حسن خانی 357
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 952 428
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - اسفند 95 563
اعلام نمرات کارورزی 1 و 2 - 951 890
اعلام نمرات دانشجویانیکه نمرات آنان در سامانه سجاد ثبت نگردیده است.(عدم تایید ها) - 952 3772
معرفی به استاد - 951 470
اطلاعیه امتحانات 951 و محل دقیق آزمون طبق شماره صندلی 1072
تاریخ امتحانات پایان ترم - 951 643