نمایش # 
عنوان کلیک ها
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آذر97 1462
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 971 1333
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 971 1605
اعلام نمرات دروس معرفی به استاد - آبان 97 1514
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (شهریور97) 1472
دروس استعلام از آموزش / محل برگزاری امتحان و شماره صندلی 1497
اطلاعیه امتحانات (تابستان 1397) و کارت ورود به جلسه امتحان 1429
دروس استعلام از آموزش / منابع و تاریخ امتحان / 963 1504
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (مرداد 97) 1142
اطلاعیه امتحانات دانشجویان ترم 1 (962) و کارت ورود به جلسه امتحان 1336
اطلاعیه امتحانات 962 و کارت ورود به جلسه امتحان 1272
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 962 1109
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 962 1105
منابع و تاریخ امتحانات معرفی به استاد (اسفند 96) 1232
اطلاعیه امتحانات 961 و کارت ورود به جلسه امتحان 3062
تاریخ امتحان پایان ترم دروس استاد زارع 1048
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد سلیمانی 1026
تاریخ امتحانات پایان ترم دروس استاد جان فزا 1051
تاریخ امتحانات پایان ترم - نیمسال 961 1369
کلاس و امتحان تربیت بدنی و ورزش1 - ترم 961 1065