آخرین جلسه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 12

پیرو هماهنگی های بعمل آمده آخرین جلسه کلاس کاربینی استاد غفاری راد (مربوط به دانشجویان کد 12) یکشنبه مورخ 2 دی ماه ساعت 13 الی 15 در ساختمان 2 کلاس 27 برگزار می گردد.