آخرین جلسه کلاس کاربینی استاد غفاری راد - کد 13

پیرو هماهنگی های بعمل آمده آخرین جلسه کلاس کاربینی استاد غفاری راد (مربوط به دانشجویان کد 13) دوشنبه مورخ 26 آذر ساعت 15 الی 18 در ساختمان 2 کلاس 35 برگزار می گردد.