کلاس جبرانی درس "حقوق اساسی1 کد گروه 13" - استاد ناجی

بر اساس هماهنگی های بعمل آمده، کلاس جبراني درس "حقوق اساسی1 کد گروه 13 استاد ناجی" بشرح ذیل برگزار می گردد:

حقوق اساسی1 کد گروه 13:
دوشنبه مورخ 12 و 19 آذر (2 جلسه) ساعت 18 الی 19.30
ساختمان 2 - کلاس 35

لازم بذکر است حضور در کلاس جبرانی الزامی میباشد.

به دوستان خود اطلاع دهید.