محل برگزاری کلاس ها در ترم تابستان 97

محل برگزاری کلاس ها در ترم تابستان 97 بشرح ذیل اعلام می گردد:

 

گروه 11: کلاس 7

گروه 12: کلاس 15

گروه 13: کلاس 7

گروه 14: کلاس 14

گروه 15: کلاس 14

گروه 51: کلاس 15

گروه 53: کلاس 7

گروه 54: کلاس 15

گروه 55: کلاس 15

 

کلیه کلاس ها در ساختمان شماره1 برگزار می گردد.