کلاس های جبرانی استاد دشتی -اصطلاح شناسی و نگارش قضایی - کد 31 و 32

بر اساس هماهنگی های بعمل آمده، کلاس های جبراني دروس اصطلاح شناسی حقوق و نگارش قضایی کیفری استاد دشتی روز 4شنبه مورخ 10 خرداد از ساعت 14 الی 20 (اصطلاح شناسی: 14 الی 17 و نگارش قضایی کیفری 17 الی 20) در ساختمان شماره 1 کلاس 10 برگزار می گردد.

شایان ذکر است کلاس های روز 5شنبه مورخ 11 خرداد نیز به قوت خود باقی است.