کلاس جبرانی حقوق مدنی6 - استاد هرسیج ثانی - کد 84

بر اساس هماهنگی های بعمل آمده، کلاس جبراني درس حقوق مدنی6 استاد هرسیج ثانی روز یکشنبه مورخ 7 خرداد از ساعت 16 الی 18 در ساختمان شماره 1 کلاس 11 برگزار می گردد.